Contact Us

Sanskrit Shikshak Sangh Delhi
Address : H4/46E Mahavir Enclave, Palam, New Delhi-110045
Email ID : delhisanskritam@yahoo.com, delhiacharya@gmail.com
 
 Name Phone Number E-Mail ID
Dr. V. Dayalu 9868879710 dr.dayalu@yahoo.com
Dr. Brajesh Gautam 9968812963 mbgautam99@yahoo.co.in
Dr. Rajesh Kumar 9968260653 Kumar-chouhanrajesh99@yahoo.com
Dr. Rita Sharma 9968095905 Sharma-ritasharma26@gmail.com

Enquiry Form